Warning: Creating default object from empty value in /home/lacivett/domains/lacivetta.lt/public_html/wp-content/themes/overeasy/functions/admin-hooks.php on line 160

2013.09.14-15 Antra Poča (Vilnius)

Posted on 2013/08/01

Rugsėjo 14 d. — Čakros
Rugsėjo 15 d. — Seksas (1 dalis)
Vieta — Viešbutis Artis, Vilniuje

Jei Tu  daly­vavai dvejuose ir daugiau Antros Počos sem­i­naruose (keturios dienos) — ši infor­ma­cija Tau.

Studija moter­ims La Civetta su dži­augsmu kviečia Tave į susi­tikimą 

su lek­tore iš Latvi­jos – Antra Poča, Vil­ni­uje (rusų kalba)

Net ir šiuo metu, kai tu skaitai šias eilutes, tavo kūne cirkuli­uoja energija, kuri kon­troli­uoja tavo emo­ci­jas ir troškimus, nulemia tavo Antra Pocasilp­nąsias ir stipriąsias gyven­imo puses. Ji buvo nuo tos akimirkos kai tu gimei ir liks su tavimi kol esi.

Ši energija – tai ener­get­inė sep­tynių čakrų sis­tema, kuri nuo­lat kuria tavo gyvenimą!

Vis dau­giau ir dau­giau šiuo­laikinių moterų aktyvuo­damos Čakrų ener­getiką, keičia savo gyven­imus, mėgau­jasi nuostabi­ais san­tyki­ais šeimoje, atgaiv­ina ir įkaitina sek­su­al­inį gyven­imą, page­rina savo finansinę padėtį, mėgau­jasi šiltais san­tyki­ais su dukromis ir sūn­u­mis bei jaučia begal­inį ryšį su gamta ir pačia savimi.

Pažvelk į savo gyven­imą, ar paste­bė­jai nemalo­nias aplinky­bės, kurios vis kar­to­jasi: vėl pasirinkai netinkamą vaik­iną, kenti griū­vančius san­tyk­ius šeimoje, ar per kiekvienus Nau­ju­o­sius metus vėl mintyse sva­joji apie tą vienintelį…

Kodėl san­tykiai, finan­sai, kar­jera žlunga, nors, rodos, viską darai teisingai?!

Jei savo gyven­ime nuo­lat pastebi pasikar­to­jančius iššūk­ius, nemalo­nias aplinkybes — yra didelė tikimybė, kad tavo čakrų ener­getika yra susilp­nėjusi. Todėl išmokti aktyvuoti reiki­a­mus ener­ge­tinius cen­trus (čakras).

 • Nori atskleisti savo moteriškumą, meilę? Aktyvuok antrąją čakrą.
 • Nori paaukš­tin­imo darbe? Aktyvuok pirmą čakrą.
 • Nori sumažinti nesusipra­timus šeimoje ir labiau suar­tėti su sutuok­tiniu, ben­dradar­biais, vaikais? Aktyvuok ketvirtą.
 • Nori įnešti dau­giau energi­jos į sek­su­alin­ius san­tyk­ius? Atskleisk antrą.
 • Nori numesti nereikalingus kilogramus? Padirbėk su pirmąja čakra…

SVARBU: Į sem­i­narus kvieči­ame reg­istruo­tis TIK tas moteris, kurios dalyvavo dvejuose (keturios dienos ir daugiau) Antros Počos sem­i­naru­ose. Sem­i­naro metu galėsi užduoti Tau svar­bius klausimus tiek žodžiu, tiek anon­im­iškai raštu.

REGISTRUOTIS

Kada? 

Rugsėjo 14d. (šeštadienis) 11.00 val.— 17.00 val. Čakros

Rugsėjo 15 d. (sekmadienis) 10.00 val.—16.00 val. Seksas (1 dalis)

Kokia inves­ti­cija?

2-ų dienų sem­i­naro kaina 299 Lt,*

Vienos dienos kaina – 199 Lt.

*Atvykstant su drauge, pritaikysime draugių nuolaidą – kaina po 249 Lt.

Registracijos forma atskira kiekvienai dalyvei.

Jei reikalinga sąskaita-faktūra, prašome infor­muoti el. paštu iš anksto.

Kur?

Viešbutis „Artis“, Vil­ni­uje.

Kaip pasiruošti seminarui?

Susi­tikimo aplinka laisva ir moter­iška, jo metu sėdėsime ant pagalvėlių. Su sav­imi turėkite: pledą, šlep­etes arba kojines (patalpoje būsime be batų).

REGISTRUOTIS 

Ačiū, Antra, už sklei­dži­amą moter­iškumą, apie kurį aš daž­nai pamirštu. Svarbu žinoti, kad dėl mot­ers sukasi pasaulis. Labai laukiu kitų paskaitų.

Su meile,

La Civetta komanda

lacivet­tas­tudija [eta] gmail.com

2 Responses to “2013.09.14-15 Antra Poča (Vilnius)”

 1. lina
  Sep 03, 2013
  Reply

  Norime dviese uzsiregistruoti i seminara.
  Pagarbiai
  Lina


 2. Daina
  Sep 06, 2013
  Reply

  Sveiki,

  I si seminara jau registravausi praeina karta, kai buvo atidetas – ar reikia dabar is naujo registruotis?

  DainaLeave a Reply